ပရောဂျက် (၁)၊
ပရောဂျက်(၂)ခု၊
ပရောဂျက် (၃)၊
စီမံကိန်း(၄)ခု၊
ပရောဂျက် (၅)ခု၊
စီမံကိန်း(၆)ခု၊

BMW စက်ရုံ - Shenyang, China

BMW စက်ရုံ - Shenyang, China (၁)၊
BMW စက်ရုံ - Shenyang, China (2)၊
BMW စက်ရုံ - Shenyang, China (၃)၊
BMW စက်ရုံ - Shenyang, China (၄)၊